Ruim vijftigduizend ondernemers in de provincie Utrecht krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête. De provincie gebruikt de gegevens uit deze enquête onder meer om inzicht te krijgen in de effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheid bij bedrijven en organisaties. De provincie houdt elk jaar een werkgelegenheidsenquête onder bedrijven, ondernemers en organisaties. Op die manier krijgt de provincie de meest actuele informatie ter ondersteuning van economisch beleid. In voorgaande jaren werd de enquête in de maand april gehouden maar vanwege de lockdown en de daaropvolgende coronacrisis, is het onderzoek verschoven naar september. Verwacht wordt dat deze verschuiving beter inzicht oplevert in de gevolgen van de coronacrisis.

Enquête

In de enquête wordt onder meer gevraagd naar het aantal medewerkers, dat begin april en op 1 september in dienst is (geweest). De vragenlijst kan zowel online als op papier ingevuld worden. De resultaten worden in het voorjaar van 2021 gepubliceerd in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register. Daarnaast wordt de informatie ook toegevoegd aan het Landelijke Informatie Systeem Arbeidsplaatsen (LISA).

Coronapeilingen

Naast de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête, houdt de provincie ook op andere manieren vinger aan de pols. Zo worden in een ondernemerspanel een reeks peilingen gedaan naar de effecten van corona op de bedrijfsvoering en op sectoren. Ook brengt de provincie een monitor impact coronacrisis uit. De gegevens worden gebruikt bij het formuleren van extra steunmaatregelen vanuit de provincie of haar partners.

Gebruik gegevens

De provincie gebruikt de resultaten van de werkgelegenheidsenquête en overige peilingen en onderzoeken onder meer voor het verbeteren van het vestigingsklimaat. Zo kunnen de resultaten bijvoorbeeld helpen bij het plannen van werklocaties, bij het zichtbaar maken van ontwikkelingen op de arbeidsmarktbeleid en voor het MKB-beleid.