Onderstaande tekst is een samenvatting van de notitie Speerpunten BKL – januari 2023. De volledig tekst vind je hier

Doelstelling en missie

De BKL heeft als doel allereerst het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen in Leusden gevestigde bedrijven, door thema- en netwerkbijeenkomsten te organiseren voor haar leden. Daarnaast behartigt en vertegenwoordigt de BKL de gezamenlijke belangen van het bedrijfsleven richting de overheid en publiekrechtelijke instellingen. Onze missie: de BKL, dé collectieve belangenbehartiger van ondernemend Leusden.

Hoofdthema’s

De BKL wil zich de komende jaren sterk maken voor drie hoofdthema’s:

 1. Een bedrijfsvriendelijke overheid.
 2. Mens en maatschappij.
 3. Netwerken met de andere BKL-leden.

Een bedrijfsvriendelijke overheid

Er bestaat een uitstekende verstandhouding tussen de gemeente Leusden en de BKL. Door de jaren heen hebben de diverse besturen van de BKL veel geïnvesteerd in tijd en aandacht in alle drie de niveaus van de gemeente, te weten de raadsleden, het college van B&W en de gemeentelijke ambtenaren. Naast de gemeente onderhoudt de BKL ook contact met andere (semi)overheidsinstanties, zoals de Regio Amersfoort, de Provincie Utrecht, het UWV en het middelbaar en hoger onderwijs. Doelstelling is ook hier het lokale bedrijfsbelang, en dat van Leusdense bedrijven in het bijzonder, aan de orde te stellen en te promoten.

De BKL blijft investeren in een goede verstandhouding met de gemeente en overige overheidsinstanties. Concrete acties zijn:

 • Op regelmatige basis contact onderhouden met de raadsleden (zoals via fractiebezoeken, politieke events), collegeleden (via vast periodiek overleg met de wethouder EZ of ad hoc) en de ambtelijke organisatie.
 • Aandacht blijven vragen bij de gemeente voor realisatie van een speciaal Ondernemersloket en minimaal één accountmanager bedrijven die voldoende tijd krijgt deze functie goed in te vullen.
 • Een actieve rol spelen voor vestigingsruimte voor ondernemers in Leusden, ook op de langere termijn en voor vestigingsmogelijkheden van maakbedrijven en andere bedrijven uit de hogere milieucategorieën.
 • Een juiste ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk voor ondernemers bewaken.
 • Het inkoopbeleid van de gemeente kritisch volgen.
 • De doelmatigheid van de gemeentelijke regelgeving en handhaving vanuit de optiek van Leusdense ondernemers kritisch volgen.
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor ondernemer gerelateerde vragen van leden én de gemeente op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, arbeidsmarkt, aansluiting met het middelbaar en voortgezet onderwijs.
 • Collectieve Beveiliging Leusden, de veiligheid van bedrijvenlocaties.
 • Deelname aan de Federatie Bedrijvenkringen Regio Amersfoort (FBK), welke de collectieve belangen van het bedrijfsleven in de regio Amersfoort richting overheid behartigt.
 • Lid van Platform Ondernemend Leusden (POL), waarin de overkoepelende belangen van ondernemend Leusden inclusief detailhandel en horeca richting de gemeente worden behartigd.
 • De BKL probeert actief bij te dragen aan doelen op het gebied van het opleiden van meer vakmensen, het bieden van goede stage- en leerwerkplekken en het verbeteren van de ontwikkeling van een goede (toekomstbestendige) arbeidsmarkt.

Mens en maatschappij

De BKL voorziet haar leden van informatie die bedrijven helpt om hun toegevoegde waarde voor de samenleving in te vullen. De BKL onderschrijft dat het gedachtegoed van ‘stakeholders value’ belangrijker wordt geacht dan de ‘shareholders value’. Zonder voorbij te willen gaan aan het belang van een gezonde financiële bedrijfsvoering, zodat de kosten die gepaard gaan met al die verschillende belangen ook opgebracht kunnen worden. Veel van wat hiervoor onder ‘Een bedrijfsvriendelijke overheid’ wordt vermeld, valt ook onder dit hoofdthema. Concrete acties vanuit de BKL zijn:

 • De maatschappelijke rol van bedrijven stimuleren. Nadrukkelijk aandacht vragen voor zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), social return of corporate social responsability (CSR).
 • Matchbeurs Leusden promoten.
 • Leden informeren over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (contractvormen vast-flex, digitalisering, afstand tot de arbeidsmarkt, vergrijzing, een leven lang leren) en waar mogelijk uit te dagen tot concrete actie.
 • We zetten ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijstandsgerechtigden, arbeidsgehandicapten, Wajong’ers) een kans te geven binnen de bedrijven in Leusden. We benutten daarbij het netwerk dat de BKL biedt.
 • De BKL heeft aandacht voor noden elders in de wereld en reserveert hiervoor beperkt financiële middelen in de jaarbegroting. Voor dergelijke vragen is de BKL het eerste aanspreekpunt namens het Leusdense bedrijfsleven en kunnen we de noodzakelijke contacten leggen.

Netwerken met de andere BKL-leden

De BKL stelt zich ten doel dé netwerkorganisatie voor Leusdense bedrijven te zijn. Daartoe spannen we ons in om zoveel mogelijk ondernemingen in Leusden aan ons te binden, met uitsluiting van de detailhandel. Alleen zo kan de BKL zich manifesteren als dé representant van het bedrijfsleven in Leusden in de collectieve belangenbehartiging. Netwerkactiviteiten worden zoveel mogelijk door en voor de leden georganiseerd. Concreet doen we het volgende:

 • We stimuleren dat BKL-leden elkaar en de andere stakeholders als de Kamer van Koophandel, gemeente, middelbaar en hoger onderwijs in Amersfoort, enz., zakelijk weten te vinden, onder meer via informatieve ontbijtsessies, netwerkborrels en bedrijfsbezoeken.
 • Het organiseren van netwerkborrels en andere activiteiten, waar leden elkaar meerdere keren per jaar in een ontspannen sfeer kunnen treffen.
 • Via een elektronische nieuwsbrief, e-mail en de BKL website delen wij informatie en kennis die voor de leden van belang is.
 • De BKL onthoudt zich in beginsel van individuele belangenbehartiging, het gezamenlijke collectieve belang staat voorop.
 • Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de BKL zich niet leent voor enige vorm van commerciële communicatie en dat leden de BKL niet kunnen gebruiken als vehikel voor commerciële activiteiten. De netwerkfunctie staat voorop.

Naast netwerken binnen de BKL onderhouden we contacten met (de regionale afdelingen van) VNO-NCW en MKB-Nederland. Met de Vereniging Amersfoortse Bedrijven-VAB organiseren we jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst. Waar dat nuttig is stellen we onze activiteiten voor BKL-leden ook open voor niet-leden van de BKL. Daarnaast proberen we niet-leden te enthousiasmeren voor het lidmaatschap van de BKL.

Tim de Bondt

Leusden, januari 2023