De Bedrijvenkring Leusden, opgericht in 1982, is de belangrijkste collectieve belangenbehartiger van ondernemend Leusden. Wij zijn ook het aanspreekpunt voor diverse instanties, zoals (boven)lokale overheden en onderwijsinstellingen.

De Bedrijvenkring Leusden is een uitstekende gelegenheid om zakelijke en persoonlijke contacten tussen haar leden onderling te bevorderen. Momenteel zijn er circa 130 bedrijven en organisaties lid.

Met deze website willen we er niet alleen zijn voor de BKL-leden. Bent u aspirant-lid of belangstellende? Juist voor u is er hier informatie te vinden om kennis te maken. U vindt hier onder meer een overzicht van de BKL-activiteiten, ons speciale energie portal, de bedrijfspresentaties van onze leden en actuele nieuwsberichten met betrekking tot ondernemend Leusden.

Een citaat uit de statuten geeft het doel van BKL goed weer:

‘De vereniging (BKL) heeft ten doel het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen in Leusden gevestigde bedrijven en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen’ (Statuten BKL, artikel 3).

Met deze doelstelling als vertrekpunt heeft het bestuur het speerpuntenbeleid opgezet om aan te geven waar de BKL zich de komende tijd sterk voor maakt. Onze ambitie wordt samengevat onder drie hoofdthema’s:

  1. Een bedrijfsvriendelijke overheid.
  2. Mens en maatschappij.
  3. Netwerken met de andere BKL-leden

Activiteiten BKL
Gedurende het jaar organiseert de BKL verschillende activiteiten met als doel een podium te creëren voor de leden om elkaar te ontmoeten, te netwerken en informatie uit te wisselen:

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Deze wordt eenmaal per jaar gehouden. Vaste thema’s zijn een toelichting op de jaarrekening en een presentatie van de begroting. Op de ALV wordt teruggeblikt naar de belangrijkste thema’s van het afgelopen jaar en het programma voor het komende jaar wordt toegelicht. Meestal wordt aan de ALV een activiteit op locatie gekoppeld of is er een bijzondere spreker.

Inloopborrels
Het initiatief voor een inloopborrel wordt meestal genomen door een van de leden in samenspraak met het bestuur van de BKL. Het desbetreffende lid fungeert voor de gelegenheid als gastheer/vrouw en ontvangt de BKL-genodigden bij voorkeur in het eigen bedrijf.

Thema-bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten vinden plaats op ad-hocbasis, met telkens een ander thema en presentaties van gastsprekers. De bijeenkomsten bieden een uitstekende gelegenheid voor netwerken en kennisvergaring.

Discussieplatforms
Bij voldoende belangstelling worden discussiebijeenkomsten georganiseerd waar leden met elkaar van gedachten wisselen over specifieke kwesties die betrekking hebben op ondernemen (in Leusden).

Financiële bijdrage
Alle activiteiten van de BKL, met uitzondering van de inloopborrels, worden gefinancierd uit de contributies van de leden en incidentele sponsorgelden. Bij sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage van de aanwezige leden gevraagd. Dit wordt vooraf aangegeven.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN