Privacy Statement

Leusden, 15 januari 2021

In dit Privacy Statement is beschreven hoe de Bedrijvenkring Leusden (BKL) omgaat met persoonsgegevens.

AVG en privacy
De reden dat de BKL dit privacy statement publiceert vloeit voort uit de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, zoals deze vanaf 25 mei 2018 gelden. In deze verklaring noemen we die officiële regels: de AVG.

De BKL wil zich vanzelfsprekend houden aan alle plichten die de AVG oplegt.

In dit Privacy Statement laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze verklaring er op neer dat we persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen die de AVG ons toestaat
 • niet met anderen zullen delen, tenzij wij daar een door de AVG toegestane reden voor hebben
 • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen. Zie onze contactgegevens onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens
De BKL verwerkt persoonsgegevens omdat een lid gebruik maakt van onze diensten en/of omdat iemand deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van natuurlijke personen die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • accountgegevens van diverse social media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram
 • (pas)foto’s
 • IP-adres

Doelbinding en grondslagen
De BKL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van onze diensten, zoals informatievoorziening, voorlichting, thema-bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en evenementen
 • het afhandelen van betalingen
 • het verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of soortgelijke uitingen
 • het plaatsen van berichten op social media
 • het bellen of e-mailen indien dat nodig is voor een optimale dienstverlening en informatievoorziening aan de leden van onze vereniging
 • het beantwoorden van vragen van bezoekers aan onze website en socialmediakanalen

Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op basis van het lidmaatschap van onze vereniging of als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Daarnaast kan een wettelijke verplichting de aanleiding zijn dat de BKL persoonsgegevens verwerkt. Als dat vereist is zullen wij altijd om expliciete toestemming vragen.

Bewaren van persoonsgegevens
De BKL bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Natuurlijk hanteren wij de bewaartermijnen die wet- of regelgeving ons oplegt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De BKL verkoopt of verstrekt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap van onze vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. De BKL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Google Analytics
Veel websites gebruiken technologieën van Google om hun content te verbeteren. Ook onze website en de digitale nieuwsbrief die wij versturen maken gebruik van Google Analytics. Wanneer u onze website bezoekt of de nieuwsbrief ontvangt, verzendt uw webbrowser of e-mailprogramma automatisch bepaalde gegevens naar Google. Die gegevens bevatten onder meer het webadres van de pagina die u bezoekt of het onderdeel dat u leest in de nieuwsbrief en uw IP-adres. Google kan ook cookies in uw browser plaatsen of bestaande cookies in uw browser lezen.

De gegevens die Google voor ons via Google Analytics verzamelt gebruiken wij om te begrijpen hoe bezoekers en gebruikers omgaan met onze site en de nieuwsbrief. Hierdoor denken wij onze diensten te kunnen verbeteren.

Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u daarvoor zelf maatregelen nemen, zoals een browser-add-on voor Google Analytics installeren of uw browsersessie anoniem laten verlopen. In de digitale nieuwsbrief die wij versturen kunt u Google Analytics niet uitzetten. Als u dat een bezwaar vindt, heeft u geen andere keus dan zich af te melden van de verzendlijst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de BKL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons e-mailen. Zie onze contactgegevens onderaan deze verklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het nummer van het identiteitsbewijs en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging
De BKL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het risico op misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanning, versleuteling van gegevens, administratieve toegangscontroles, vastgelegde procedures, protocollen en interne werkprocessen, training van bestuursleden en medewerkers, backup van data.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Zie onze contactgegevens onderaan deze verklaring.

Klagen bij de toezichthouder
De BKL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen verklaring
De BKL behoudt zich het recht voor deze verklaring op ieder moment aan te passen, zonder u daarover voorafgaand te informeren. De op onze website gepubliceerde tekst is altijd de geldende versie van deze verklaring.

Contactgegevens
Bedrijvenkring Leusden
info@bkleusden.nl
Hagenstein 42
3834 BZ Leusden

De contactpersoon voor alle in dit privacy statement opgenomen zaken rond persoonsgegevens is de secretaris van het bestuur.

© BKL 2021