De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK) is een samenwerkingsverband van de
ondernemersverenigingen, die zich richten op de behartiging van de collectieve belangen van hun
leden. De federatie bestond als informeel verband al geruime tijd maar heeft onlangs een herstart
ondergaan en wordt als officiële vereniging voortgezet. De reden hiervoor is dat er grote behoefte is
aan een gezamenlijke aanpak van voor het bedrijfsleven belangrijke vraagstukken, die het lokale
niveau overstijgen. De regio Amersfoort is een netwerkeconomie met sterke onderlinge
betrokkenheid van bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen. Samen op regionaal niveau inspelen
op ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtelijke ordening, is daarom volgens de FBK
noodzakelijk.

Leden
Leden van de FBK zijn:
1. Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB)
2. Vereniging van Amersfoortse Ondernemers (VAO)
3. Bedrijvenkring Leusden (BKL)
4. Soester Zakenkring (SZK)
5. Contactgroep Baarnse Bedrijven (CBB)
6. Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg (BKB)
7. Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg (BSW)
8. VNO-NCW Midden

Doelstellingen
De doelstellingen van de FBK Regio Amersfoort zijn:

  • een effectievere belangenbehartiging van ondernemers op regionaal en provinciaal niveau voor het verbeteren van het ondernemersklimaat.
  • een hechtere verbinding bevorderen tussen ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Amersfoort.

Activiteiten
De FBK Regio Amersfoort richt zich op vier hoofdthema’s:

  1. de ruimtelijke ontwikkeling in de regio waarbij er voldoende ruimte moet zijn voor de vestiging van nieuwe en autonome groei van bestaande bedrijven
  2. een uitstekende bereikbaarheid van de regio en de gemeenten
  3. een krachtige samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio
  4. verduurzaming van de economie en individuele bedrijven

Speerpunt voor de komende tijd
Zowel op provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau wordt gewerkt aan ruimtelijke plannen,
onder meer in het kader van de omgevingswet. Er is een groot tekort aan woningen, maar ook de
voorraad bedrijventerrein raakt snel op. Dat staat de vestiging van nieuwe en de groei van bestaande
bedrijven in de weg. De FBK maakt zich grote zorgen over het gebrek aan aandacht voor ruimte voor
bedrijvigheid. Volgens ramingen van bureau Buck is er behoefte aan minimaal 87 hectare in de
komende jaren in de regio Amersfoort. In het onlangs verschenen Ontwerpprogramma Wonen en
Werken wil de provincie Utrecht slechts 7 tot 22 hectare bedrijfsterrein toevoegen. De FBK heeft hier
grote moeite mee en dit in een zienswijze aan de provincie meegedeeld.